Høringsinnspill til Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Meld. St. 15 (2017-2018).

Høringsinnspill til Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Meld. St. 15 (2017-2018).

Styret i Norsk Ernæringsfaglig Forening ved nestleder Caroline Mydland talte i dag, 1. oktober 2018, til helse- og omsorgskomitén vedrørende Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Meld. St. 15 (2017-2018).

Nedenfor kan dere lese innspillet vårt i sin helhet, og her kan dere se opptak fra høringen.

Prosessen videre for meldingen:

  • Frist for avgivelse av innstilling: 13.11.2018
  • Foreløpig dato behandling i Stortinget: 20.11.2018

Styret vil følge med på meldingens behandling videre hva gjelder ernæringstematikken.

Høringsnotat

Norsk Ernæringsfaglig Forening (NEFF) organiserer medlemmer med bachelor- og/eller mastergrad i ernæring, ikke kliniske ernæringsfysiologer.

«Leve hele livet» fra et ernæringsperspektiv

NEFF vil innledningsvis gi sin støtte til reformens innhold. Ernæring blir fremhevet og anerkjent helhetlig. Dette anser vi som positivt og viktig, for reformens implementering i praksis og sekundært for dens funksjon for den enkelte. Her menes både den som skal motta en helse- og omsorgstjeneste, pårørende, samt den som skal utøve og ansvar for arbeidet i praksis.

Det NEFF ser, med den erfaring vi har innen dette feltet, er at visjonene i reformen hva gjelder ernæring og måltider vil kreve radikale endringer av tjenestetilbydere/den enkelte kommune. Ikke minst av staten. NEFF mener at for å imøtekomme de målsetninger reformen legger frem, må det settes statlige krav og føringer for hvordan hver enkelt kommune skal implementere ernæringstiltak. Det må også i større grad anerkjennes i budsjett, med øremerkede midler.

Forebyggende tiltak bør iverksettes i større grad enn tidligere. NEFF mener dette lenge har vært underprioritert i norsk helsepolitikk. Viktigheten av å holde befolkningen frisk og ved god helse snakkes om. Likevel bruker vi betydelig mer ressurser på behandling. Forebygging ses i svært liten grad iverksatt helhetlig. Vi må sørge for at det enkelte mennesket, uavhengig av adresse, får et helhetlig og godt tilbud.

Reformen «Leve hele livet» oppfattes å anerkjenne tjenestemottakers helhetlige og tverrfaglige behov, sett fra et ernæringsståsted. NEFF har arbeidet og understreket viktigheten av denne type tiltak ved flere anledninger. Vi har derfor, på vegne av våre medlemmer, et sterkt ønske om å bidra videre i dette arbeidet.

 

Rett kompetanse på rett sted

Et utklipp fra meldingen: «En kartlegging av mat og måltider i hjemmesykepleien og i sykehjem (148), viser at det er behov for at alle ansatte kan vurdere brukeres ernæringstilstand, gi kostveiledning, beregne energibehov og sette i verk tiltak når brukere spiser for lite

NEFF mener at dette vil være en uoppnåelig målsetning. Vi er allerede kjent med at arbeidsstokken i kommunal helseomsorg har en stor arbeidsmengde – til dels for stor. Å pålegge dette på en allerede presset arbeidsstokk fremstår som lite heldig, mener NEFF. Ernæring er dessuten et stort og komplekst fagfelt, og Norge innehar en stor gruppe kompetent personell innen ernæringsfeltet – forebyggende så vel som behandlende. NEFF oppfordrer derfor sterkt til å benytte seg av den kompetansen som foreligger i samfunnet, og dermed tilegne seg en helhetlig ernæringspolitikk[1].

I tillegg vil NEFF gjerne understreke viktigheten av at kjøkkenpersonale, der hvor det måtte være mulig, i større grad bør ha et bredt samarbeid med både avdelingsansatte og hjemmesykepleien.

 

Oppsummert:

  • Gjør dere kjent med den brede ernæringskompetansen som det norske samfunnet innehar, og som kan bidra direkte i reformens ernæringsrettede tiltak.
  • Sett en standard med statlig føring, for en demografisk uavhengig og helhetlig ernæringspolitikk.

[1]

Eks 1: en kandidat med bachelorgrad i ernæringsfysiologi vil ha solid kunnskap om kartlegging og oppfølging i ernæringsrelaterte saker.

Eks 2: en kandidat med bachelor- og/eller mastergrad i samfunnsernæring vil ha inngående kunnskap om kartlegging av den enkelte kommunes behov, for å ivareta og tilrettelegge for en tilpasset ernæringspolitikk.

2018-10-01T21:34:05+00:00

About the Author:

Leave A Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.